NORSKE VEGETASJONSTYPER - En oversikt

 

 

2. UTGAVA

 

Anders Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ã Høibø forlag
Det må ikke kopieres fra dette kompendium utover det som er tillatt etter bestemmelsene i "Lov om opphavsrett til åndsverk".

 

 

 

 

 

 

 

 

FORORD TIL 1. UTGAVA

1. utgava gir en grei og oversiktlig framstilling av de viktigste og mest utbredte vegetasjonstypene i Norge. Den er ikke ment å skulle være fullstendig eller komplett, mer en oversikt som man raskt kan bla opp i og som en greit kan bli godt kjent med. Denne utgava bygger i all hovedsak på 4. utgava til Vevle (Vevle 1987). Når det gjelder systemet som ligger til grunn for denne utgivelsen vil jeg ikke begi meg inn på noen diskusjon om egnethet, metode osv. men heller sitere den kjente tyske plantesosiologen Reinhold Tuxen: "Der Weg vorvärts wird nun allerdings weniger von den Kritiker der Methodik gefunden, als von denen, die sich in unbefangener Zwiesprache mit den Objekten um die begriffliche Form bemühen für das, sie sehen." (Tuxen 1978:5). Ellers er det her på sin plass å takke T. Hasund ( Hasund 1994:1f, etter F. A. Haugen - ikke publ.), som også har brukt tid foran skjermen og kommet med nyttige tips, og til resten av kollokvium-gruppa som har vært med å få fram det sentrale i dette ofte uoversiktlige stoffet.

 

Bø, mars 1994

 

 

 

FORORD TIL 2. UTGAVA

Nytt i denne utgava er først og fremst at sifferkodinga er tatt med ned på underforbundsnivå (i tillegg til klassegrupper, klasser, ordner og forbund). Ellers er enkelte assosiasjoner tatt ut og enkelte "nye" kommet med. Også i denne utgava har en rekke personer kommet med innspill og kommentarer, og bør takkes. Ingen nevnt, ingen glemt.

 

Bø, juni 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O V E R S I K T

 

 

KLASSEGR. 1 SAMFUNN I OG VED FERSKVANN

1.1. Andemat-klassen

1.2. Småblærerot-klassen

1.3. Kransalge-klassen

1.4. Tjørnaks-klassen

1.5. Tjørngras-klassen

1.6. Dvergplante-klassen

1.7. Flikbrønsle-klassen

1.8. Takrør-klassen

KLASSEGR. 2 SAMFUNN I KILDER OG PÅ MYR

2.1. Kildeurt-bekkekarse-klassen

2.2. Mattemyr-klassen

2.3. Tuemyr-fukthei-klassen

KLASSEGR. 3 SAMFUNN PÅ HAVSTRAND

3.1. Ålegras-klassen

3.2. Havgras-klassen

3.3. Salturt-klassen

3.4. Strandreddik-klassen

3.5. Saltarve-klassen

3.6. Stranberg-klassen

3.7. Strandarve-strandrug-klassen

3.8. Havsivaks-klassen

3.9. Strandstjerne-klassen

KLASSEGR. 4 UGRASSAMFUNN

4.1. Tungras-tunrapp-klassen

4.2. Vassarve-klassen

4.3. Burot-klassen

 

KLASSEGR.5 SAMFUNN I SPREKKER OG PÅ USTABIL JORD

5.1. Murtorskemunn-klassen

5.2. Sinkfiol-klassen

5.3. Småburkne-klassen

5.4. Ustabil mineraljord-klassen

KLASSEGR. 6 SNØLEIER OG ALPINE HEISAMFUNN

6.1. Musøre-klassen

6.2. Rabbesiv-klassen

6.3. Bergstarr-rabbetust-klassen

6.4. Blåbær-blålyng-klassen

KLASSEGR. 7 SAMFUNN PÅ SKRINN JORD, ENG OG HEI I LAVLANDET

7.1. Marehalm-klassen

7.2. Tørrbakke-knause-klassen

7.3. Kalk-tørreng-klassen

7.4. Blåtopp-dunhavre-klassen

7.5. Finnskjegg-røsslyng-klassen

KLASSEGR. 8 HOGSTFLATE-, SKOGKANT-, ALPINE HØGSTAUDESAFUNN

8.1. Då-bergsvineblom-klassen

8.2. Skogkløver-blodstorkenebb-klassen

8.3. Trollhegg-slåpetorn-klassen

8.4. Høgstaude-klassen

KLASSEGR. 9 SKOGSAMFUNN

9.1. Rødpil-klassen

9.2. Svartor-klassen

9.3. Barskog-klassen

9.4. Edelløvskog-klassen

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 1

SAMFUNN I OG VED FERSKVANN

 

 

1.1  ANDEMAT-KLASSEN. Flyteplanter i stille vann. K= andemat

 

1.2  SMÅBLÆREROT- KLASSEN. Flyteplanter i høljer og myrdammer. K= småblærerot

 

1.3  KRANSALGE-KLASSEN

1.3.1  Nitella-forbundet. Bløtt vann. O= Nitella flexilis

1.3.2  Ferskvannskransalge-forbundet. Hardt vann, i kalk-oligotrofe vann. Sjelden. (V= Chara vulgaris)

1.3.3  Brakkvannskransalge-forbundet. Stille, brakt, kalkpåvirka vann

 

1.4. TJØRNAKS-KLASSEN

1.4.1.1  Nøkkerose-forbundet. Flytebladplanter, under skoggrensa i hele landet. K= tjørnaks, O= vannslirekne, stor vannsoleie, gul nøkkerose, V= stor nøkkerose

1.4.1.2  Froskebitt-forbundet. Flytplanter, sørlig. Sjelden. V= storblærerot, A= froskebitt, hornblad

1.4.1.3  Tjørnaks-forbundet. Langskuddplanter

            Hjertetjørnaks-ass. Tåler srømmende vann. O= hjertetjørnaks

1.4.2.1  Vasshår-tusenblad-forbundet. Langskuddplanter, strømmende vann. V= klovasshår, tusenblad

 

1.5  TJØRNGRAS-KLASSEN. Rosettplanter, grundt vann. K= tjørngras, flotgras, stivt brasmegras

1.5.1.1  Sylblad-brasmegras-forbundet. Sandig, grusig bunn. V= sylblad

1.5.1.2  Botnegras-brasmegras-forbundet. Dy over sand og grus. V= botnegras

1.5.1.3  Nålsivaks-tjørngras-forbundet. Finkorna sediment. K= nålsivaks

1.5.1.4  Buntsivaks-forbundet. Humusrik jord, veksling mellom tørrlegging og oversvømmelse

 

1.6  DVERGPLANTE-KLASSEN. Kortliva pionersamfunn av dvergplanter og moser på vekselfuktig mark. K= evjebrodd, paddesiv

1.6.1.1  Glykofyttisk-gruppe. Våte strender. K= firling

1.6.1.2  Halofyttisk-gruppe. Saltvannspåvirka, vannmetta, sandig jord

 

1.7  FLIKBRØNSLE-KLASSEN. Pionersamfunn på slam og driftsmateriale

1.7.1.1  Flikbrønsle-forbndet. K= flikbrønsle, V= brønnkarse

 

1.8  TAKRØR-KLASSEN. Storvokste luftskuddplanter

1.8.1.1  Takrør-forbundet. Litt dypere vann. O= vannhøymol, V= takrør, brei dunkjevle

Sjøsivaks-ass. Litt dypere enn neste ass.

Takrør-ass. Kan deles i rik og fattig

Brei dunkjevle-ass. Svært næringsrikt

Kjempepiggknopp-ass. (Kjempesøtgras-ass). Eutrof. Sjelden

Elvesnelle-ass. Kan deles i rik og fattig

1.8.1.2  Storastarr-forbundet. Grunnere vann enn takrør-forbundet. V= sennegras, myrmaure, gulldusk

1.8.1.2.1  Flaskestarr-underforbundet. Næringsfattig. UV= flaskestarr

1.8.1.2.2  Kvass-starr-underforbudet. Næringsrikt. UV= kvass-starr, dronningstarr, myrkongle,selsnepe

1.8.2.1  Søtgras-piggknopp-forbundet. I og ved rennende vann, næringsrik. V= mannasøtgras

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 2

SAMFUNN I KILDER OG PÅ MYR

 

 

2.1  KILDEURT- BEKKEKARSE-KLASSEN

2.1.1.1  Fattigkilde-forbundet. Bløtt vann. K= kildeurt, teppekildemose, V= stjernesildre

2.1.1.2  Rikkilde-forbundet. (Tuffmose-forbundet). V= gulsildre, stor tuffmose

 

2.2  MATTEMYR-KLASSEN

 

2.3  TUEMYR- FUKTHEI-KLASSEN

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 3

SAMFUNN PÅ HAVSTRAND

 

 

3.1  ÅLEGRAS-KLASSEN. Akkumulasjonstrand, sub- og hydrolitoralen. K= ålegras

3.1.1.1  Ålegras-forbundet

 

3.2  HAVGRAS-KLASSEN. Akkumulasjonstrand, hydrolitoralen. K= småhavgras

3.2.1.1  Havgras-forbundet

3.2.2.1  Dvergsivaks-forbundet. Mer kortskuddplanter

 

3.3  SALTURT-KLASSEN. Hydrolitoralen eller geolitoralen, saltpanner. K= salturt

3.3.1.1  Salturt-forbundet

 

3.4  STANDREDDIK-KLASSEN. 1-årige samfunn

3.4.1.1  Saftmelde-forbundet. Nedre driftvoller, sand og grus. Sjelden

3.4.2.1  Srandreddik-forbundet. (Sodaurt-forbundet). Glisent på ustabil sand og grus . K= stranreddik

3.4.2.2  Strandmelde-forbundet. Driftvoller på stein og grus. V= strandmelde

 

3.5  SALTARVE-KLASSEN. Ikke beskrevet i Norge

 

3.6  STRANDBERG-KLASSEN. Fjellstrand, lite undersøkt i Norge. K= strandnellik

 

3.7  STRANDARVE- STRANDRUG-KLASSEN. Flerårig samfunn på øvre driftslinja, grus. K= strandrug, strandarve

3.7.1.1  Strandkål-forbundet. Sørlig. V= strandkål

3.7.1.2  Strandarve- strandrug-forbundet

Østersurt-ass. Nordlig. A= østersurt

Gåsemure- strandrug-ass. Vanlig langs hele kysten

 

3.8  HAVSIVAKS-KLASSEN. Sand, på hydrolitoralen. K= havsivaks

3.8.1.1  Hesterumpe-forbundet. Dammer, brakkvann

3.8.1.2  Fjæresivaks-forbundet. Dammer. V= fjæresivaks

3.8.1.3  Havstarr-forbundet. Sump. V= havstarr

3.8.1.4  Havsivaks-forbundet. Sump, viker og poller, takrør kan forekomme

 

3.9  STRANDSTJERNE-KLASSEN. Mest etablert i klassgruppe 3, engsamfunn på geolitoralen. K= strandkjempe, strandstjerne, strandkryp

3.9.1.1  Teppesaltgras-forbundet. Nedre geolitoralen, tette lave grasmatter, nordlig

3.9.1.2  Grusstarr-forbundet. Midtre til øvre geolitoralen, tette grasmatter, nordlig

3.9.2.1  Fjæresaltgras-forbundet. Nedre geolitoralen, tette lave grasmatter, vanlig til Troms. V=fjæresaltgras

3.9.2.2  Saltsivengenes-forbund. Midtre til øvre geolitoralen, tette grasmatter, vanlig til Troms. V=saltsiv

 

 

 

 

KLASSGRUPPE 4

UGRASSAMFUNN

 

 

4.1  TUNGRAS- TUNRAPP-KLASSEN. Tråkktålende. K= tunarve, tungras

4.1.1.1  Tungras-forbundet

 

4.2  VASSARVE-KLASSEN. Forstyrra samfunn, i åker, langs veier o.l. K= vassarve, åkerdylle, balderbrå

4.2.1.1  Slirekne- melde-forbundet. Hage og åker, åkerkant. O= meldestokk, jordrøyk

4.2.2.1  Åkerkvein-forbundet. Kornåker. Sjelden. O= klinte

4.2.3.1  Veisennep-forbundet. Veikanter, langs murer

 

4.3  BUROT-KLASSEN. Nitrogenrik, elvekanter, strender, veikanter, fyllplasser. K= burot

4.3.1  Eseltistel-ordnen

4.3.1.1  Eseltistel-forbundet. Glissen vegetasjon, tørr jord, sørlig. Sjelden. V= ormehode

4.3.1.3  Burot- borre-forbundet. Veikanter og murkanter. V= ullborre

4.3.2  Strandvindel-ordnen. Stauderike samfunn langs strender, ferskt eller salt vann. O= strandvindel

4.3.2.1  Strandvindel-forbundet. V= stranvortemelk

4.3.3  Korsknapp-ordnen. Kant- og lysningssamfunn i næringsrik skog. O= korsknapp, springfrø

4.3.3.1  Løkurt-forbundet. Skyggefullt

4.3.3.2  Skvallerkål-forbundet. Lysåpent. V= stornesle

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 5

SAMFUNN I MUR- OG BERGSPREKKER OG PÅ USTABIL JORD

 

 

5.1  MURTORSKEMUNN-KLASSEN. Mursprekker, klatrere. Lite undersøkt

 

5.2  SINKFIOL-KLASSEN. På tungmetalljord (Cu, Zn, Pb). Lite undersøkt

 

5.3  SMÅBURKNE-KLASSEN. (Svartburkne-klassen). Sprekker i berg og mur, tørt. K= svartburkne

 

5.4  USTABIL MINERALJORD-KLASSEN. Flerårige planter, lysåpen, ustabil mineraljord. Mest i fjellet

5.4.1.1  Hestespreng-forbudet. Solifluksjonsjord, lavinebaner, i skogen. A= hestespreng

5.4.1.2  Sjernesildre- fjellsyre-forbundet. Sand og grus, lav- til mellomalpin. V= fjellsyre, stjernesidre, knoppsildre

5.4.1.3  Snøfrytle-forbundet. Kalkrik frostmark, mellom- til høyalpin

5.4.2.1  Bergveronika-forbundet. Kalkrik, tørr rasmark. V= skredrublom, B= reinrose, småsmelle

5.4.3.1  Skredarve-forbundet. Karbonat- og kalkrik rasmark

5.4.5.1  Klåved-forbundet. Forstyrra eller erodert av elver, næringsfattig. A= klåved

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 6

SNØLEIER OG ALPINE HEISAMFUNN

 

 

6.1  MUSØRE-KLASSEN. Langvarig snødekt mark. K= musøre, trefingerurt, krypsnømose, safranlav

6.1.1.1  Moselyng- musøre-forbundet. V= moselyng

6.1.2.2  Sildre- snøsoleie-forbundet. Noe ustabil jord

 

6.2  RABBESIV-KLASSEN. Vindeksponert. K= gulskjerpe

6.2.1.1  Rabbesiv-forbundet. Mellomalpin, konvekse terrengformer. V= rabbesiv

6.2.2.1  Greplyngheienes-forbund. Lavalpin, lav/mose dominert (øst/vest). V= greplyng, rypebær, melbær, gulskinn

 

6.3  BERGSTARR- RABBETUST-KLASSEN. Næringsrike fjellsamfunn. K= bergstarr, setermjelt, rabbetust, fjellsmelle

6.3.1.1  Reinrose-forbundet. Sparsomt snødekke, sub- og mellomalpin. V= reinrose

6.3.1.2  Flekkmure- harerug-forbundet. Noe bedre snødekke, artsrik. V= flekkmure

 

6.4  BLÅBÆR- BLÅLYNG-KLASSEN. Alpine lyng- og grasheier

6.4.1.1  Finnskjegg- stivstarr-forbundet. Bra snødekke, graminidedominert, næringsfattig. V= finnskjegg, stivstarr

6.4.1.2  Smyle- gulaks-forbundet. Noe mer næringsrik. V= harerug

6.4.1.3  Blåbær- blålyng-forbundet. Lyngvegetasjon, en del mose. V= blåbær, blålyng

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 7

SAMFUNN PÅ SKRINN JORD, ENG OG HEI I LAVLANDET

 

 

7.1  MAREHALM-KLASSEN. Artsfattige grasdominerte pionersamfunn på eolisk sandkyst

7.1.1.1  Strandkveke-forbundet. Ekstremt artsfattig, fra høyeste vannstand, fordyne

7.1.1.2  Marehalm-forbundet. Ustabile dyner, hvitdyner. K= marehalm, B= strandrug

 

7.2  TØRRBAKKE- KNAUSE-KLASSEN. Tørt, sand og grus, artsrike samfunn

7.2.1.1  Dvergsmyle-forbundet. Tørre knauser og sandige stier, kystnære strøk. K= blåmunke, stemorsblomst, V= dvergsmyle

7.2.2.1  Sandskjegg-forbundet. Stabiliserte sanddyner, grådyner. K= flerårig knavel, V= sandskjegg

7.2.2.2  Gulmaure-forbundet. (Navnløst-forbund). Slutta engvegetasjon på bakstrand. B= teiebær, ryllik,vill-lin, blodstorkenebb

7.2.3.1  Bergknapp- knavel-forbundet. Vid utbredelse på grunnlende. V= bitterbergknapp, smørbukk, broddbergknapp, lodden rublom

 

7.3  KALK- TØRRENG-KLASSEN. Små arealer på Oslo-feltets kalkbergarter. K= bakkemynte

 

7.4  BLÅTOPP- DUNHAVRE-KLASSEN. (Kultureng-klassen). Menneskepåvirka, mye gras, vanlig. K= vanlig arve, hundegras, rødsvingel, engrapp, småengkall, matsyre, fuglevikke, engkarse

7.4.1.1  Groblad-forbundet. Tråkktålende. V= groblad

7.4.1.2  Kamgras-forbundet. Sterkt tråkktålende, fotballbane. V= føllblom

7.4.2.1  Krypkvein-forbundet. Ned mot vann eller permanent tilsig, kan oversvømmes. O= krypkvein

7.4.2.2  Gåsemure-forbundet. Ned mot salt- eller brakt vann, noe påvirka av driftmateriale. O= gåsemure

7.4.3.1  Blåtopp-forbundet. Begrenset produksjon p.g.a. lav næringsstatus eller stagnerende vann, overgangssamfunn mot myr. K= engsoleie, O= lyssiv, hanekam, V= blåtopp, blåknapp, myrtistel

7.4.3.2  Soleiehov-forbundet. Fukt og næringskrevende arter, endel gras og mose. V= soleiehov, dikeforglemmegei, skogsivaks, fredløs, mjødurt

7.4.3.2.1  Soleiehov-underforbundet

7.4322  Mjødurt-underforbundet. Høyt, tett feltsjikt av nærings- og fuktkrevende arter, stabilt fuktig. O= sløke, V= klourt, kattehale, enghumleblomst, UV= vendelrot

7.4.4.1  Sølvbunke-forbundet. Friske, fuktige, kulturenger, noe uklar. K= ryllik, matsyre

7.4.5.1  Hestehavre-forbundet. Tørre, rike enger, mest slått, lavlandet. V= dunhavre, prestekrage, rødknapp

 

7.5  FINNSKJEGG- RØSSLYNG-KLASSEN. Gras- og lyngheier, avhengig av bruksformer, som er utdøende for å unngå gjennskoging. K= krekling, bråtestarr

7.5.1  Finnskjegg-ordnen. Grasheier og næringsfattige engsamfunn

7.5.1.1  Finnskjegg- kystmaure-forbundet. Beitegrasheier med tuedannende grasarter og beitetålende rosettplanter. K= tepperot, V= finnskjegg, kattefot, knegras

7.5.1.2  Heisiv-forbundet. Mest gras på tykke torvaktige humuslag. V= heisiv

7.5.2  Røsslyng-ordnen. Relativ tørr lynghei i lavlandet

7.5.2.1  Purpurlynghei-forbundet. Ytre Vestlandet, avhengig av brenning, lite urter og gras.

7.5.2.2  Røsslyng-forbundet. Artsfattig, frodig lyngvegetasjon, avhengig av slått, beite eller brenning, liteurter og gras. K= røsslyng

7.5.2.3  Sandstarr- krekling-forbundet. Brundyner på sandkyst

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 8

HOGSTFLATE-, SKOGKANT- OG KRATTSAMFUNN. ALPINE OG SUBALPINE HØGSTAUDESAMFUNN

 

 

8.1  DÅ- BERGSVINEBLOM-KLASSEN. Pionersamfunn på hogstflater og lysåpninger, nitrofile. K= klistersvinblom

8.1.1.1  Småsyre- bergsvineblom-forbundet. Podsol

8.1.1.3  Skogsalat- bergsvineblom-forbundet. Brunjord. V= skogsalat

 

8.2  SKOGKLØVER- BLODSTORKENEBB-KLASSEN. Skogkant,stauderike-, engliknende-, tørre- og mineralrike samfunn., kantarter. K= kung

8.2.1.1  Blodstorkenebb-forbundet. Varmt og tørt. V= blodstorkenebb

8.2.1.2  Skogkløver-forbundet. Noe fuktigere og dypere jord. V= skogkløver, skogvikke

 

8.3   TROLLHEGG- SLÅPETORN-KLASSEN. Kappe (mantel) av busksamfunn omkring skog. V= bjørnebær, skogvikke

8.3.1.1  Sandvier-forbundet. På stabilisert eolisk sand, Lista

8.3.1.2  Rose- slåpe- berberis-forbundet. Kappe mellom skog og havstrand eller dyrka mark. O= slåpetorn, krossved, steinnype

8.3.2.2  Rødhyll- selje-forbundet. Overgang til skog på næringsrik mark. K= trollhegg, V= rødhyll, selje

 

8.4  HØGSTAUDE-KLASSEN. Saftige urter og gras, dels med vier og fjellbjørk, subalpin - alpin

8.4.1.1  Turt- storkenebb-forbundet

8.4.1.1.1  Tystbast- ormetelg-underforbundet. Tørrere mark. UV= geiterams

8.4.1.1.2  Fjellburkne-underforbundet. Blokkrike forsenkninger i snøleier, lavinebaner. UV= smørtelg, matsyre

Storbregnefjellbjørkeskog-ass.

8.4.1.1.3  Geittelg- skogrørkvein-underforbundet. Fuktigere, mer torvmoser. UV= geittelg

8.4.1.1.4  Turt-underforbundet. Næringsrik, sigevannspåvirka. K= turt, tyrihjelm, fjellforglemmegei

Høgstaudefjellbjørkeskog-ass.

 

 

 

 

KLASSEGRUPPE 9

SKOGSAMFUNN

 

 

9.1  RØDPIL-KLASSEN. Flommarks- pile- og vierkratt

9.1.1.1  Mandelpil-forbundet. Langs stilleflytende elver

 

9.2  SVARTOR-KLASSEN. Næringsrike sumpskoger og vierkratt. K= svartor, istervier

9.2.1.1  Gråselje-forbundet. Flommark og mantel. O= trollhegg, pors

9.2.1.2  Gråor-istervier-forbundet. Sumpskoger. V=skogrørkvein

Skogrørkvein- istervier-ass. K= spriketorvmose

9.2.1.3  Svartor-forbundet. Rike sumpskoger. V= svartor, langstarr

Langstarr- svartor-ass.

Svartorstrandskog-ass. Ved bukter, svært næringsrik. A= klourt

Skjoldbær- svartor-ass. Svartorstrandskog på Vestlandet

 

9.3  BARSKOG-KLASSEN

9.3.1  Furuskog-ordnen

9.3.1.1  Boreale furuskog-forbundet. Våre fattigste skoger, dominert av furu eller bjørk. O= furu, blokkebær, islandslav

9.3.1.1.1  Torvmarksfuruskog-underforbundet

Furumyrskog-ass. Lyng og torvmoser, den fattigste barskogstype

Klokkelyng- furumyrskog-ass. Vestlandet

9.3.1.1.2  Fastmarksfuruskog-underforbundet. Store arealer

Lavfjellbjørkeskog-ass.

Krekling- fjellbjørkeskog-ass. Lyngrik

Lavfuruskog-ass. Tørr. O= kvitkrull, lys reinlav, grå reinlav, A= vaniljerot

Røsslyngfuruskog-ass. Humide områder. O= blokkebær

Storstyltefuruskog-ass. Humide områder, Vestlandet. A= storstylte

9.3.1.2  Sør-østlige furuskog-forbundet

Bærlyng- barblandingsskog-ass. Søylehaller med furu, tyttebær eller blåbær dominert. K= etasjehusmose, A= knerot, furuvintergrønn, skogjamne

Blåmose- eikefuruskog-ass. Grunnlendt langs Oslofjorden og Sørlandet. D= blåmose, eik

9.3.2  Granskog-ordnen

9.3.2.1  Granskog-forbundet. Klimaksvegetasjon, evt. bjørk. V= gran, stri kråkefot, nikkevintergrønn, prakthinnemose

9.3.2.1.1  Gransumpskog-underforbundet. V= linnea

Gransumpskog-ass. Konkave former, stagnerende fuktighet. A= grantorvmose, B= molte

9.3.2.1.2  Blåbær- bregneskog-underforbundet

Blåbær- småbregnefjellbjørkeskog-ass.

Blåbær- bregnegranskog-ass.

Blåbærskog-subass. Mest næringsfattig granskog, bonitet lav til middels. D= maiblom, skogstjerne, stri kråkefot

Småbregneskog-subass. Frisk-fuktig, bonitet middels til høy. D= hvitveis, hengeving, fugletelg

Storbregneskog-subass. Våt og næringsrik, bonitet høy D= skogburkne, sølvbunke, skogstjerneblomst, firblad, veikmose

Skrubbærbjørkeskog-ass. Blåbær- bregneskog på Vestlandet, med bjørk eller furu

Blåbærbjørkeskog-subass.

Småbregnebjørkeskog-subass.

Smørtelgbjørkeskog-subass.

Storbregnebjørkeskog-subass.

9.3.2.1.3  Lågurte- høgstaudebarskog-underforbundet. Varmekjær, næringsrik, ofte kalkrik, vikarierende for edelløvskoger

Lågurte- høgstaudebarskog-ass.

Kalkfuruskog-subass. Tørr, kalkrik, kantsamfunn i åpne bestand. B= einer, blodstorkenebb, kung, skogkløver, berberis

Lågurtegranskog-subass. Svakt podsolert, lavlandet, bonitet høy, artsrik og høyproduktiv. D= hengeaks, jordbær, teiebær, skogfiol, fingerstarr, blåveis, hassel, legeveronika

Høgstaudegranskog-subass. Fuktighet som storbregneskog og næringsforhold som lågurteskog, bonitet svært høy, brunjord. D= tyrihjelm, mjødurt, enghumleblom, skogburkne, lilundmose, hvitbladtistel

Lågurte- høgstaudebjørkeskog-ass. Vestlandet

 

9.4  EDELLØVSKOG-KLASSEN. K= bøk, eik, hvitveis, lundrapp

9.4.1  Eikeskog-ordnen. Relativ fattig eike- og bøkeskoger. D(mot bøkeskog-ordnen)= blåbær, smyle, maiblom

9.4.1.1  Eikeskog-forbundet Blåbæreikeskog-ass. Lyng- og mose dominert

Furu- blåbæreikeskog-subass. Tørr, grunnlendt

Gaukesyre- blåbæreikeskog-subass. Noe bedre mark. D= gaukesyre, skogfiol, hassel, gullris

Lågurteeikeskog-ass. Grasrikt feltsjikt. D= hengeaks, fingerstarr, skogfiol, blåveis

9.4.1.2  Fattig bøkeskog-forbundet

Smylebøkeskog-ass. Søylehaller, våraspekt, D(mot myskebøkeskog)= blåbær, maiblom, smyle

Blåbær- smylebøkeskog-subass. Den tørreste og fattigste bøkeskogen

Skogburkne- smylebøkeskog-subass. Friskere fuktig, i søkk og daler

9.4.2  Bøkeskog-ordnen. Rik edelløvskog, våre artsrikeste skogsamfunn. O= ask, alm, tystbast, moskusurt, myskegras, storklokke, firblad

9.4.2.1  Gråor- heggeskog-forbundet. Frisk-fuktig til våt mark. V= gråor, villrips, hegg, strutseving, skogsvinerot, skogstjerneblomst

Gråor- heggeskog-ass. Gråordominert, mest vanlige edelløvskog. D(mot gråor- askeskog)= gråor, hegg, strutseving

Gråor- askeskog-ass. Høgstaudeliskoger. A= gullstjerne, vårkål

Moldmose- askeskog-ass. Gråor- askeskog på Vestlandet

Snelle- askeskog-ass. Dominert av storvokst ask, fuktig, kalkrik. Sjelden. A= skavgras, D= enghumleblom, skogsnelle, sumphaukeskjegg

Gråor- almeskog-ass. Kjølige områder, Vestlandet og Trøndelag. Nokså sjelden

Slakkstarr- svartor-ass. Ytre Vestlandet sør. Sjelden. A= svartor

9.4.2.2  Bøkeskog-forbundet. Tørr, rik edelløvskog, ekstra varme lokaliteter. V= lønn, barlind

9.4.2.2.1  Lind- lønn-underforbundet

Alm- lindeskog-ass. Solvarme lier, innslag av gran, ofte smale forekomster. A= alm, lind, krattfiol, vårerteknapp, sanikkel, lerkespore

Kusymre- almeskog-ass. Alm- lindeskog på Vestlandet

9.4.2.2.2  Rik bøkeskog-underforbundet. Størst produksjon av trevirke. Sjelden

Myskebøkoskog-ass. Søylehaller. A= myske, tannrot, skogsvingel

 

 

 

 

-------------- | | | | --------------