Litt generelt om etablering av nye ruter og felt i Drammen og omegn

 

 

1.     Gjør deg kjent med om det er noen som jobber med prosjekter der du vil bore og om praksis på det aktuelle feltet.

2.     Fjellet skal renses for løs stein og vegetasjon så godt det lar seg gjøre innenfor rimelighetens grenser.

3.     Bolter skal ikke plasseres i løst eller usikkert fjell. Minimumsavstand til andre bolter, sprekker, kanter osv. er 20 cm.

4.     Ved boring av nye ruter gjelder prinsippet om at man ikke setter bolter der hvor det kan sikres naturlig.

5.     Det er blitt vanlig praksis å forsøke å unngå ruter med blandet sikring. Blandet sikring er upraktisk med hensyn på å medbringe utstyr, og har uklar etisk status. Hvis ruta har karakter av å være naturlig sikret (nøkkelpassasjen eller en stor del av klatringen er naturlig sikret) bør den være naturlig, eller blandet sikret med så få bolter som mulig. Har ruta karakter av å være en bolterute (dvs nøkkelpassasjen og/eller størstedelen av klatringen foregår på bolter) bør hele ruta sikres trygt med bolter.

6.     Det må ikke bores nærme ruter som sikres naturlig, slik at boltene kan brukes på den naturlig sikrede ruta.

7.     På nye ruter skal man bolte etter 2-punktsregelen: Hvis en bolt ryker så skal bolten under hindre bakkefall. Det kan være vanskelig i starten, men allerede ved tredje bolt bør man klare å bolte på en slik måte.

8.     Det er alltid en fordel å topptaue ruta noen ganger først for å finne ut hvor boltene bør plasseres. Spesielt viktig er avstandene til forrige og til neste bolt, hvor enkelt det er å klippe hver bolt, boltenes plassering i fjellet, kortslyngenes posisjon i forhold til (skarpe) kanter, samt tauets bane og friksjon gjennom alle sikringspunktene.

9.     Unngå klipp der en må krysse over hendene og der en må strekke seg opp for å klippe.

10.  Unngå at tauet må krysse skarpe kanter og unngå bolt tett under overheng.

11.  Det oppfordres til kritisk og estetisk vurdering av nye ruteprosjekter. Ideelt sett skal hver rute være en egen separat linje, klart adskilt fra evt. naboruter. Korte varianter og ruter som går i hverandre bør sjelden boltes. De kan heller registreres som topptauruter eller –varianter.

12.  Det skal plasseres et sikkert snufeste på toppen av ruta. Ruter bør ikke dele snufeste. Helst bør toppfestet bestå av to bolter med ca 20 cm avstand, med hver sin påmonterte klipp-inn-karabin. Topptaufeste settes slik at tauet går fri fra fjellet, spesielt ved skarpe kanter.

13.  Ved rebolting skal man enten bolte der hvor de originale boltene stod, hvis de var plassert på en god måte, eller så skal man sette de på tryggere eller bedre steder. Rebolteren må selv finne ut av det ved f.eks. å gå/prøve ut ruta på topptau først. Hvis rebolteren mener at ruta trenger vesentlig flere bolter enn det som opprinnelige stod, bør vedkommende konferere med førstebestiger og andre klatrere.

14.  Ved rebolting skal gamle bolter fjernes. De skal kappes i plan med fjellveggen evt. bankes inn i hullet. Litt lim iblandet borestøv eller sand eller liknende kan med fordel fylles i for å glatte over hullet.

15.  Ved bolting på nye klipper, og ved vesentlige terrenginngrep som hugging av trær, må tillatelse innhentes fra grunneier. Hør nærmere med den lokale klatreklubben først.

16.  Ved rydding av stier inn til klippen og plasser under klippen må det tas hensyn til at vi er på annen manns grunn.

17.  Felling av busker og mindre trær kun der det er nødvendig og da helt ned mot bakken.

18.  Meld i fra til nærmeste klatreklubb når du har gått nye ruter.

 

 

Klatreklubbene ser positivt på bolting av nye ruter av alle vanskelighetsgrader. Også rebolting og utbedring av eksisterende ruter oppfordres og verdsettes. Vi blir stadig flere klatrere, som ønsker og trenger flere og sikre klatreruter utendørs.

 

Som medlem av Drammen Klatreklubb (DKK) kan man normalt (om det er penger til det) få bolter og låne drill til å sikre nye ruter, og til rebolting og utbedring av eksisterende ruter i Drammensområdet. DKK er ikke ansvarlig for plassering, vedlikehold og klatremessig bruk av bolter. En person som setter bolter har et ansvar for å (lære seg å) sette boltene forsvarlig, både i forhold til det boltetekniske, men også i forhold til plassering og fjellkvalitet.

 

I tråd med tradisjonen er det hver enkelt klatrers eget ansvar å kontrollere og benytte sikringsmidler som står fast, på samme måte som klatreren selv er ansvarlig for å sjekke at fjellet som hun/han klatrer på er fast og ikke løsner ved belastning under klatring. Klatring er og blir en risikosport.

 

 

Ellers:

1.     Det er en selvfølge at all søppel tas med og kastes og det er en god skikk, også å ta med annen søppel en finner.

2.     Ved teknisk klatring på etablerte friruter må ikke bolter benyttes, fordi boltene ødelegger rissene.

 

 

Og:

Om et prosjekt er lukket må det merkes med for eksempel en stålbørste i starten på ruta. Da kan ikke andre få registrert bestigning der før ruta er åpnet. Men det er god skikk og ikke holde på prosjektet i mer et par sesonger.